Werkwijze

In het voortraject kunt u kosten besparen door de bouwmanager te betrekken in de prijs- en contractvorming. Door de hoeveelheid aan ervaring, opgedaan bij diverse bouwprojecten, kent hij de knelpunten en kan daardoor vooraf kostenbesparend en oplossingsgericht denken.

Tijdens de bouwvoorbereiding wordt ook het bestek geschreven. Hierin staat tot in detail omschreven welke materialen moeten worden gebruikt en hoe deze moeten worden verwerkt. Samen met de bestektekeningen en de kozijn- en afwerkstaten, dient het bestek er- voor dat het voor alle partijen duidelijk is wat er gerealiseerd dient te worden.

Nadat in overleg met de opdrachtgever het werk wordt gegund aan de bouwende partijen wordt een eerste bouwvergadering belegd. Alle betrokken partijen zijn dan aanwezig, leren elkaar kennen, horen wat van hun verwacht wordt en op welke manier de bouwmanager deze doelstellingen wenst te bereiken. Het hele ontwerp- en uitvoeringstraject wordt gezamenlijk doorgenomen en er wordt overeenstemming bereikt. Zo ontstaat een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het bereiken van het eindresultaat. Tijdens het project leidt de bouwmanager de verdere bouwvergaderingen en doet verslag hiervan, communiceert frequent met alle betrokkenen, zorgt dat diverse partijen samenwerken in plaats van elkaar tegenwerken en zorgt door middel van het opstellen van een planning dat iedere partij op het juiste moment aan de slag kan zonder een andere partij te hinderen.

Tijdens de uitvoering van de bouw vervult de bouwmanager een centrale rol in de aansturing van alle partijen, die bij de uitvoering van de bouw betrokken zijn. De bouwmanager informeert en adviseert u als eindbeslisser.

De bouwmanager is in eerste instantie verantwoordelijk voor een helder afgebakend bouwproces, met aandacht en respect voor de rollen, de vaardigheden en de belangen van de verschillende deelnemers. Met heldere afspraken en een goede communicatiestructuur kan de bouwmanager de wensen van de opdrachtgever inventariseren en vastleggen in programma’s van eisen.

De bouwmanager overziet het hele bouwproces en functioneert binnen elk onderdeel van dat proces. Omdat er zeer veel onderaannemers in het proces betrokken zijn (dit kan soms oplopen tot maar liefst 40 partijen!) moet de bouwmanager schakelen tussen diverse rollen en communiceert met verschillende doelgroepen.

Door een projectorganisatie op te zetten waaraan een bouwmanager leiding geeft, wordt een efficiënte en effectieve uitvoering van het bouwproces verkregen.

Een goede organisatie moet voorkomen dat activiteiten meermaals plaatsvinden en dat er teveel correctierondes worden doorlopen. De risico’s betreffende kwaliteit, tijd en geld moeten zo goed mogelijk beheerst worden.