Faunabeheer

STASSEN projectmanagement organiseert in samenwerking met de Jagersvereniging en Stichting Servicebureau Wildbeheereenheden Limburg voorlichtings- en trainingsbijeenkomsten op het gebied van effectieve schadebestrijding van diersoorten.  In 2017, 2018 en 2019 werden in totaal 35 wildbeheereenheden meerdere malen bezocht om te komen tot een betere samenwerking tussen jagers, boeren, natuurbeschermingsorganisaties, overheden en particuliere grondeigenaren met als eerste doel om schade aan landbouw en natuur door wilde zwijnen en ganzen tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Daarnaast wordt bekeken hoe het grote aantal aanrijdingen met wilde zwijnen en reeën in Limburg kan afnemen. Preventieve maatregelen gaan hand in hand met doelgericht afschot. Inmiddels zijn alle Limburgse Schadetafels opgericht. Mogelijk dat in de toekomst andere diersoorten worden toegevoegd aan deze besprekingen.

Alle partijen die deelnemen in dit “Lokaal Faunaoverleg” hebben andere achtergronden, doelstellingen en belangen doch op basis van redelijkheid en goed nabuurschap gaan deze partijen met elkaar in overleg om overlast door diersoorten terug te dringen. De provincie Limburg heeft onlangs meer geld beschikbaar gesteld om deze lokale Faunaoverleggen ook na 2019 te faciliteren.

Om de enorm toegenomen populatie wilde zwijnen een halt toe te roepen en om het risico voor uitbreiding van de Afrikaanse Varkenspest te verkleinen heeft de provincie Limburg € 120.000,- beschikbaar gesteld aan de Limburgse Wildbeheereenheden om de aanschaf van nachtzichtapparatuur te stimuleren en te subsidiëren. 90% van de wilde zwijnen in Limburg worden in de nachtelijke uren geschoten.

Naast overleg- en voorlichtingsronden worden de Limburgse Wildbeheereenheden ondersteund in hun bestuurswerk door het aanbieden van een teamdag. Een SWOT-analyse helpt de besturen om in de toekomst slagvaardiger en efficiënter te kunnen werken. Ook krijgen alle Limburgse Wildbeheereenheden een Wildbeheerplan aangeboden, een visitekaartje waarmee elke vereniging zich kan profileren.

In 2017-2018-2019 hebben jaarlijks 20 startende jagers gebruik kunnen maken van een provinciale subsidie om hun jachtdiploma te behalen met het doel om ook in de toekomst voldoende mankracht (jagers) te genereren om de uitdagingen van schadebestrijding het hoofd te kunnen bieden. SSWL maakt zich momenteel sterk om dit zeer succesvolle Mentorproject ook de toekomst verder uit te bouwen met ondersteuning van de provincie.

De coördinatie van bovenstaande projecten wordt gedaan door STASSEN projectmanagement.

Andere diensten die STASSEN projectmanagement aanbiedt:

  • het doen van Faunaonderzoek bij bouwprojecten
  • het organiseren teambuildingsbijeenkomsten om jagers slagvaardiger te maken bij de beperking van wildschade
  • scholingsprogramma’s voor wildbeheereenheden
  • het oprichten van schadetafels
  • Opstellen van wildbeheerplannen
  • Bijdrage teamdagen
  • coördinatie gesubsidieerde projecten vanuit de Provincie Limburg
  • het geven van lezingen in het kader van faunabeheer c.q. schadebestrijding