Project Landhuis, buitengebied Weert

Het ontwikkelen van een plan voor de bouw van een groot landhuis, gelegen op een perceel van ruim 5 hectaren, met NSW-status, in het buitengebied van een Midden Limburgse gemeente.

Een voormalige veehouderijlocatie met omliggende landbouwgrond maakt plaats voor een landhuis met nieuwe natuur.

Het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Weert laat deze ontwikkeling in eerste instantie niet toe.

Indien men een woonhuis wil bouwen met een inhoud van méér dan 1000 m3 dan wensen gemeente en provincie alleen op voorwaarden mee te werken aan het plan. Deze eisen staan verwoord in het Limburgs Kwaliteits Menu. Dit houdt in dat- behalve dat een woonhuis op deze locatie mogelijk is- ook een compensatie geleverd moet worden in de vorm van nieuwe natuur. Bij voorkeur moet deze nieuwe natuur worden gerealiseerd op de woonlocatie zelf doch indien dit niet lukt kan elders een stuk landbouwgrond worden aangekocht dat kan worden omgevormd in nieuwe natuur. Er dient gebouwd te worden in een zogenaamde landgoed-achtige sfeer.

Eerst moet de afdeling “Ruimte” van de gemeente overtuigd worden van de haalbaarheid van het project. Hiervoor is behalve een goed plan ook een grote dosis diplomatie voor nodig. Een goed gedocumenteerd schetsboek en messcherpe argumenten dienen als uitgangspunt. Indien men het plan een redelijke kans van slagen geeft dan kan het worden voorgelegd aan de verantwoordelijk wethouder. Indien ook hij mogelijkheden ziet dan wordt het plan voorgelegd aan een planoloog van de provincie. Indien ook hij/zij het plan kansrijk acht wordt het ingebracht bij de provincie van waaruit de criteria worden opgesteld onder welke voorwaarden men aan de realisering van de plannen kan meewerken.

Het aanpassen van het bestemmingsplan vergt ca. 8 maanden. In de tussentijd wordt er i.s.m. een landschapsarchitect gewerkt aan de landschappelijke inpassing van het project. Dit plan wordt vervolgens getoetst door gemeente en provincie. Samenwerkingsovereenkomst aangaan met Stg. Het Limburgs Landschap, de eigenaar van de aangrenzende gronden. In overleg met hen zal het plan zo goed mogelijk aansluiten bij hun beheerdoelstellingen.

Aanvraag rangschikking NSW-landgoed.

In de tussentijd kan de architect overeenstemming bereiken met de opdrachtgever over de te bouwen woning. Vervolgens wordt een bouwbestek gemaakt waarna het aanbestedingstraject kan starten.

Aanvraag sloopvergunning / aanvraag bouwvergunning