Beheer voor particuliere grondeigenaren

Het beheren van onroerende zaken behoort tot één van onze activiteiten. Denk hierbij voornamelijk aan het beheer van landbouwgronden en natuurterreinen. Het traditionele beheer is gericht op continuïteit voor de grondeigenaar.

Behalve gericht op continuïteit is het beheer ook proactief, gericht op waardeontwikkeling bij planologische kansen. Het beheer omvat het innen van de pacht, onderhouden van gebouwen, onderhouden van contact met de pachter, verhuren van de jacht, beheer en schadebestrijding  en het behartigen van de belangen van de eigenaar bij een ruilverkaveling. Uitgangspunt is dat wij u alle zorg uit handen nemen, op basis van een met u afgesproken doelstelling.

Tevens spelen wij in op de diverse regelingen in het buitengebied, zoals verwoord in Het Limburgs Kwaliteitsmenu.