Erfbeplanting

Een mooi beplant erf, passend bij uw landhuis of woonboerderij? Stassen Projectmanagement helpt u graag bij het verfraaien van uw eigendom!

Bij erfbeplanting moet u denken aan solitaire bomen, bomenrijen en/of leilinden, heggen, houtwallen en bosjes en ook hoogstamboomgaarden. Oude gebouwen krijgen de allure van vroeger terug: Het traditionele boerenerf met haar beplantingsvorm komt zo terug in het landschap. Door het toepassen van erfbeplanting bij nieuwe gebouwen in het buitengebied wordt de bebouwing beter ingepast in het landschap.Voor de erfbeplanting worden planten, bomen en struiken gebruikt die van oudsher in deze regio voorkomen.

Winst voor de natuur!

Door erfbeplanting te realiseren levert u een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijk landschap. Daarnaast biedt deze aanplant beschutting tegen wind, regen en zon en is dit functionele groen ook een voortplantingsplaats, voedselgebied, schuilgelegenheid en overwinteringplek voor vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen en insecten. In een erfbeplanting kunnen diverse soorten vogels zoals putter, merel en zanglijster voedsel zoeken en nestelen. Ook zoogdieren als huismuis, bosspitsmuis en wezel foerageren er en brengen er hun jongen voort. Vleermuizen, waaronder dwergvleermuis en laatvlieger, vinden er in de zomer een verblijfplaats. Ze jagen op insecten langs de beplanting en rond de schuren. Daarnaast zijn vlinders, zoals de citroenvlinder en boomblauwtje, in erfbeplantingen op zoek naar voedsel en zetten hun eieren af op takken van bomen en struiken. Door het ophangen van nestkasten kunt u kwetsbare vogelsoorten zoals kerk- en steenuil stimuleren hier te nestelen en hun jongen groot te brengen.

Beplantingsplan

Stassen Projectmanagement helpt u met het opstellen van een beplantingsplan. Indien u een groter huis wilt bouwen dan toegestaan is door de gemeente kan een vrijstelling worden aangevraagd. Een dergelijke procedure die zowel bij gemeente als vaak ook bij de provincie doorlopen moet worden vraagt vaak een compensatieplan in de vorm van extra aanplant; De gemeente wil graag meewerken aan uw wensen, echter zult U een tegenprestatie moeten leveren!

steenuil

Advies, aanleg en onderhoud

Stassen Projectmanagement en zijn netwerk kan u adviseren bij de keuze voor het plantgoed, de uitvoering van de werkzaamheden, het bijplanten van inboet en onderhoud van de erfbeplanting. Hoogstamfruit heeft de zeker de eerste jaren nog vormsnoei nodig. Ook de andere aanplant moet regelmatig worden gesnoeid om verwildering tegen te gaan. Een mooie erfbeplanting is de kroon op het werk!