Inventarisatie, rooien en herbeplanten

Op verzoek kan Stassen Projectmanagement een bomen-inventarisatieplan opstellen;

Opdrachtgevers zoals particulieren, projectontwikkelaars, architecten en aannemers willen in sommige situaties inzicht krijgen in het bomenbestand op een bepaald perceel. Dit kan zijn om te kijken waar bebouwing kan komen als er monumentale bomen voorkomen waar zeker geen kapvergunning voor zal worden afgegeven!

Rooi- en herbeplantingsplannen

Daarnaast kan inzichtelijk gemaakt worden hoe vitaal het bomenbestand ter plekke is: welke bomen hebben toekomst en welke bomen kunnen beter wijken? In een later stadium kunnen gerooide exemplaren dat weer worden teruggeplant.

Sommige bospercelen zijn dermate onderkomen dat het verstandig is om een groot deel te rooien om zo de betere exemplaren vrij te stellen. Vervolgens kan tot herbeplanting worden over gegaan.

Stassen Projectmanagement heeft in Limburg een groot aantal hectaren bosgrond en kleine landschapselementen in beheer. Ook in deze percelen is regelmatig onderhoud nodig variërend van hakhoutbeheer middels een 7-jarige cyclus tot regulier onderhoud op basis van een beheerplan opgesteld met de opdrachtgever.